Erbain-i İdrisiyye

“Sûfıyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları veçhile; Allâh-u Te’âlâ, İdris (Aleyhisselâm)a kırk ism-i şerîf öğretmiştir.
Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî Hazretleri’ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.
Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri Ism-i Azam kabul edilmiş, mecmûuna (hepsine) ise “Esmâ-i ‘Izâm (en büyük isimler)” adı verilmiştir..
Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur.
Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.
Bu isimleri zikretmekle meşgul olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve hâlis niyettir..
Allâh-u Te’âlâ bu isimleri İdris (Aleyhisselâm)a indirmiş, bunların bereketiyle kavmine karşı ona yardım etmiş, onu onların yanlış işlerinden kurtarmış, onlar da ona iman ve ittibâ ederek felah bulmuşlardır.
Sonra İdris (Aleyhisselâm) göklere kaldırılınca Allâh-u Te’âlâ bu ism-i şerifleri onun ümmetin¬de bırakmış, onlar da bu ism-i şerifleri okuyup istifâdeye devam etmişlerdir..”
(Kaynak: Erbaini İdrisiye – Ahmet Mahmut Ünlü)

 

1——————————————————————————————-

سبحانك لا اله إلا أنت يا رب كل شيءووارثه ورازقه وراحمه

Okunuşu: Sübhâneke lâ ilâhe illa en-te ya rabbe külli şey’iv ve vârisehü ve râzigahü ve râhımehü Sübhâneke!

Anlamı: Tenzih Sana! Senden başka hiçbir ilah yoktur.Ey herşeyin Rabbi, ardında kalacak varisi, rızıklandıranı ve merhamet edeni! (Bütün noksan sıfatlardan) tesbih sana!
2——————————————————————————————-

يا اله الآلهة الرفيع جلاله يا اله

Okunuşu: YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ Yâ İLAH

Anlamı: Ey celali yüce olan, (batıl) ilahlar(ın gerçek) ilahı! Yâ İlah!

3——————————————————————————————-

يا الله المحمود في كل فعاله

Okunuşu: Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi. Yâ Allah!

Anlamı: Ey bütün işlerinde hamdolunmaya layık olan Allah! Yâ Allah!

4——————————————————————————————-

يا رحمن كل شيء وراحمه

Okunuşu: Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü. Yâ Rahman!

Anlamı: Ey her şeye çok merhamet eden ve son derece acıyan! Yâ Rahman!

5-——————————————————————————————

،ياَحُّي حيَن لاَحُّي فيَدْيموَمِةُملِكِهَوبَقائِِه

Okunuşu: YA HAYYÜ HİNE LA HAYYE FÎ DEYMUMİYYE-Tİ MÜLKİHİ VE BEGAİHÎ Yâ HAYY!

Anlamı: Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan! Yâ Hayy!

6——————————————————————————————-

“يا قَيُّوُم فَلا يَفوُتَشْيٌءِمْنِعْلِمِه”

Okunuşu: YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ Yâ KAYYUM

Anlamı: Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey kendisine zor gelmeyen! Yâ Kayyum!

7——————————————————————————————-

يا واِحُد البَاقِي أَّوَلُكِّلَشْيٍءَوآِخَره

Okunuşu: Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü. Ya Vahid!

Anlamı: Ey bir olan, her şeyin başında ve sonunda mevcut ve bagi olan! Ya Vahid!

8——————————————————————————————-

،يا دائُِم بِغَْيِر فَناٍءَولاَزواَلِلُمْلِكِهَوبَقائِِه

Okunuşu: Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi. Yâ Daim!

Anlamı: Ey daim olan, mülkü ve bekası için hiçbir yokluk ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Yâ Daim!

9——————————————————————————————-

،ياَصَمُد فيَغْيِرَشبيٍهَولاَشْيَءَكِمثِْلِه

Okunuşu: Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi. Yâ Samed!

Anlamı: Ey kendisinin hiç bir benzeri bulunmayan, herkes kendisine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey kendisine benzemeyen! Ya Samed!

10——————————————————————————————-

،يا باُّر فَلاَشْيَءُكْفُوهَُولاُمدانَِيِلَوْصِفِه

Okunuşu: Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi. Yâ Bârr!

Anlamı: Ey Vasfı (tarif edilmesi) mümkün olmayıp hiçbir şey kendisine yakın ve denk olmayan iyilik sahibi! Yâ Bârr!

11——————————————————————————————-

،ياَكبيُر أْنَت الَّذي لا تَْهتَدي القُلوُبِلعََظَمتِِه­

Okunuşu: Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti. Yâ Kebir!

Anlamı:Ey büyük Zat! Akılların, büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı Zat ancak Sensin. Yâ Kebîr!

12——————————————————————————————-

.يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره

Okunuşu: YÂ BARÎ’ENNÜFUSE BİLÂ MİSALİN HALÂ MİN GAYRİHİ Yâ Bari!

Anlamı: Ey başkasının yapmış olduğu bir örnek bulunmaksızın canları(n hastalıklarını) iyileştiren! Yâ Bari!

13——————————————————————————————-

،يا زاكي الّطاِهُرِمْنُكِّل آفٍَة بِقُْدِسِه

Okunuşu: Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi. Yâ Zekiyy!

Anlamı: Ey mukaddeslik vasfıyla her türlü noksanlıktan tertemiz ve arınmış olan! Yâ Zekiyy!

14——————————————————————————————-

.يا كافي اْلُموِسُعِلماَخلََقِمْنَعطايا فَْضِلِه.

Okunuşu: Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi. Yâ Kafi!

Anlamı: Ey fazl-u kereminin bağışlarından tüm yarattıklarına genişlik yapan ve her şeye yeterli olan Zat! Yâ Kafi!

15——————————————————————————————-

،يا نَِقُّيِمْنُكِّلَجْوٍر لَْم يَْرَضهَُولَْم يُخاِلْطهُ فِعالَه

Okunuşu: Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.Yâ Nakiyy!

Anlamı: Ey her türlü zulümden tertemiz olan, zulme rıza göstermeyen ve hiçbir fiiline zulüm bulaştırmayan! Yâ Nakiyy!

16-——————————————————————————————

ياَحنّاُن أْنَت الَّذيَوِسعَْتُكَّلَشْيٍءَرْحَمتُُهوعلما.

Okunuşu: Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen. Yâ Hannan!

Anlamı: Ey çok şefkat sahibi olan Zat! Rahmetiyle  ve ilmiyle her şeyi kaplamış olan ancak Sensin. Yâ Hannân!

17——————————————————————————————-

،ياَمنّاُن ذا الإْحساِن قَْدَعَّم كل الَخلائَِقِمْنه

Okunuşu: Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü. Yâ Mennân!

Anlamı: Ey iyiliği bütün yaratıkları kaplamış olan ihsan ve lutüf sahibi! Yâ Mennân!

18——————————————————————————————-

.ياَديّاَن الِعباِد فَُكٌّل يَقوُم خاِضعاًِلَرْهبَتِِهورغبته

Okunuşu: Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi. Yâ Deyyân!

Anlamı: Ey kullara karşılıklarının veren Zat ki herkes O’nun korkusuyla ve O’ndan beklentisiyle boynu bükük halde kabrinden kalkacaktır. Ya Deyyân!

19——————————————————————————————-

.يا خالق من في السموات والأرض وكل إليه معاده

Okunuşu: Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü. Yâ Hâlık!

Anlamı: Ey göklerde ve yerlerde ne varsa hepsini yaratan! Ey herşeyin dönüşü yine ancak Kendisine olan! Yâ Hâlık!

20——————————————————————————————-

،ياَرْحماُنَوراِحَمُكِّلَصريخٍَوَمْكروٍبَوِغياثَهَُوَمعاَذهُ

Okunuşu: Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü. Yâ Rahîm!

Anlamı: Ey her (dara düşüp) feryad edene ve her sıkıntılıya acıyan, herkesin mededi ve sığınağı olan! Yâ Rahîm!

21-——————————————————————————————

يا تام فلا تصف الألسن كل جلاله وملكه وعزه

Okunuşu: Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi. Yâ Tâmm!

Anlamı: Ey her bakımdan tastamam olup, yüceliğinin, saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tâmm!

22——————————————————————————————-

يا مبدع البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه

Okunuşu: Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.Yâ Mübdi!

Anlamı: Ey tüm eşsiz varlıkları, mahlukatından hiç bir yardım istemeden yaratan! Yâ Mübdi!

23——————————————————————————————-

يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه

Okunuşu: YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ  Yâ ALLÂM

Anlamı: Ey bütün gaybları hakkıyla bilen ve himayesinden hiçbir şey kaçmayan! Yâ ALLÂM

24——————————————————————————————-

يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خلقه

Okunuşu: Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.Yâ Halim!

Anlamı: Ey kendisine mahlukatından hiçbir şeyin denk olamayacağı derecede teenni ve sabır sahibi! Yâ Halim!

25——————————————————————————————-

يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته

Okunuşu: Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.Ya Mu’id!

Anlamı: Ey bütün canlılar Kendisinden korkarak daveti(ne icabet) için (mahşere) çıkacakları zaman, (evvelce) yok ettiklerini iade buyuracak (tekrar diriltecek) olan Zat! Ya Mu’id!

26-——————————————————————————————

يا حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه

Okunuşu: YÂ HAMÎDÜ’L FEÂLÜ ZELCEMNİ VELMENNİ ÂLÂ CEMÎ’I HALKIHÎ BİLUTFİHİ Yâ HAMÎD

Anlamı: Ey Bütün işleri övgüye layık olan ve lütfuyla bütün yaratıklarına karşı iyilik sahibi bulunan! Yâ HAMÎD

27——————————————————————————————-

.يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء يعادله

Okunuşu: Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.Yâ Aziz!

Anlamı:Ey istediği her işe gücü yeten, engellenemeyen güce sahip olan ve hiçbir şey kendisine denk olmayan Zat! Yâ Aziz!

28——————————————————————————————-

يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه

Okunuşu: Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü. Yâ Kâhir!

Anlamı:  Ey kuvvetli yakalayış ve ezici güç sahibi! Sen intikamına dayanılamayacak kahır sahibisin Yâ Kâhir!

29——————————————————————————————-

يا قريب المتعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه

Okunuşu: Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.Yâ Karîb!

Anlamı: Ey  azametinin üstünlüğü her şeyin fevkınde olup, yücelik ve yakınlık sahibi olan Zat! Yâ Karîb!

30——————————————————————————————-

يا مذل كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه

Okunuşu:  Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.  Yâ Müzill!

Anlamı: Ey her inatçı zorbaya güçlü ve ezici kahrıyla zelil kılan! Yâ Müzill!

31-——————————————————————————————

يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره

Okunuşu:  Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü. Yâ Nur!

Anlamı: Ey her şeyin nûru(nu temin edeni) ve hidayet (eden)i! Sen karanlıkları nûrunla yar(ıp aydınlat)ansın. Yâ Nur!

32——————————————————————————————-

ا عالي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه

Okunuşu: Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi. Yâ Âli!

Anlamı: Ey yüceliğinin üstünlüğü her şeyin fevkinde olan yüce ve ulu Zat! Yâ Âli!

33——————————————————————————————-

يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من جميع خلقه

Okunuşu: YÂ KUDDUSÜ-T TAHİRÜ MİN KÜLLİ SUİN FE-LÂ ŞEY’E YÜAZÜHÜ MİN CEMİY’İ HALKIHİ Yâ Kuddûs!

Anlamı: Ey bütün kötülüklerden pak  ve temiz olan Zat ki bütün mahlukatı içerisinden hiç bir şey Ona denk olamaz. Yâ Kuddûs!

34——————————————————————————————-

.يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته

Okunuşu: Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi. Yâ Mübdi!

Anlamı: Ey mahlukatı baştan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle diriltecek olan! Yâ Mübdi!

35-——————————————————————————————

يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده

Okunuşu: Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.Yâ Celîl!

Anlamı:  Ey her şeye karşı büyüklük sahibi olup hükümleri adaletli,  verdiği sözler de dosdoğru olan Yüce Zat! Yâ Celîl!

36——————————————————————————————-

يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده

Okunuşu: Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.Yâ Mahmûd!

Anlamı: Ey kendisine tam manasıyla nasıl övgü ve tâzim yapılacağı hususuna idraklerin yetişemeyeceği derecede hamde layık olan! Yâ Mahmûd!

37——————————————————————————————-

يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله

Okunuşu: Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.Yâ Kerîm!

Anlamı: Ey affı değerli olan adalet sahibi! Adaleti her şeyi dolduran ancak Sensin! Yâ Kerîm!

38——————————————————————————————-

يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يذل عزه

Okunuşu: Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.Yâ Azîm!

Anlamı:Ey kıymetli övgülere, izzete, ululuk ve yüceliğe sahip olup hiçbir zaman izzeti zillete uğramayan Büyük Zat! Yâ Azîm!

39——————————————————————————————-

.يا قريب المجيب الداني دون كل شيء قربه

Okunuşu: Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.Yâ Karîb!

Anlamı: Ey (Manevi) yakınlığı her şeyin ilerisinde olup (duaları) kabul edici ve (kuluna şah damarından) yakın olan! Yâ Karîb!

40-——————————————————————————————

.يا عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائه .يا غياثي عند كل كربة ومجيبي عند كل دعوة، ومعاذي عند كل شدة ويا رجائي حين تنقطع حيلتي

Okunuşu: Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin
ve recaî hîne tengatiu hîletî.Yâ Acîb!

Anlamı: Ey sanatları (herkesi)  hayran bırakıcı olup, tüm nimetlerini, övgü ve iyiliklerini dillerin sayamayacağı Zat! Yâ Acîb!

41-——————————————————————————————

Okunuşu: Yâ Gıyâsî inde külli kurbetin ve mücîbî  inde külli da’vetin ve meâzî inde külli şiddetin ve yâ recâî hiyne tenkatiu hiyleti.Yâ Gıyâsî!

Anlamı:  Ey her sıkıntı anında yardımcım, her dua anında kabul edicim ve her zorluk vaktinde sığınağım! Ey çarem tükendiğinde ümidim! Yâ Gıyâsî!

———————————————————————————————

Bismillahirrahmanirrahiym
Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü. Sübhaneke!
YÂ İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ Yâ İLAH
Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi. Yâ Allah!
Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü. Yâ Rahman!
YA HAYYÜ HİNE LA HAYYE FÎ DEYMUMİYYE-Tİ MÜLKİHİ VE BEGAİHÎ Yâ HAYY!
 GAYYUMU FE L YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VEL YEUDÜHÜ Yâ KAYYUM
Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü. Ya Vahid!
Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi. Yâ Daim!
Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi. Yâ Samed!
Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi. Yâ Bârr!
Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti. Yâ Kebir!
YÂ BARÎ’ENNÜFUSE BİLÂ MİSALİN HALÂ MİN GAYRİHİ Yâ Bari!
Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi. Yâ Zekiyy!
Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi. Yâ Kafi!
Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.Yâ Nakiyy!
Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen. Yâ Hannan!
Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü. Yâ Mennân!
Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi. Yâ Deyyân!
Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü. Yâ Hâlık!
Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü. Yâ Rahîm!
Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi. Yâ Tâmm!
Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.Yâ Mübdi!
YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY’İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ Yâ ALLÂM
Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.Yâ Halim!
Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.Ya Mu’id!
YÂ HAMÎDÜ’L FEÂLÜ ZELCEMNİ VELMENNİ ÂLÂ CEMÎ’I HALKIHÎ BİLUTFİHİ Yâ HAMÎD
Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.Yâ Aziz!
Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü. Yâ Kâhir!
Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.Yâ Karîb!
Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi. Yâ Müzill!
Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü. Yâ Nur!
Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi. Yâ Âli!
YÂ KUDDUSÜ-T TAHİRÜ MİN KÜLLİ SUİN FE-LÂ ŞEY’E YÜAZÜHÜ MİN HALKIHİ Yâ Kuddûs!
Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi. Yâ Mübdi!
Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.Yâ Celîl!
Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.Yâ Mahmûd!
Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.Yâ Kerîm!
Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.Yâ Azîm!
Yâ Karibe’l mücibül,mudani dune külli şey’in kurbehü.Yâ Karîb!
Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.Yâ Acîb!
Yâ Gıyâsî inde külli kurbetin ve mücîbî inde külli da’vetin ve meâzî inde külli şiddetin ve yâ recâî hiyne tenkatiu hiyleti.Yâ Gıyâsî!

———————————————————————————————

Esma­i Erbain-i İdrisiyye nin bitiminde şu dua okunur:
Allahümme inni es’elüke bi hakkı hazihil esmaiş şerifeti ve şerafiha ve kerametiha en tüsalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
Ve es’elüke imanen ve emanen min ukubatid dünya vel ahırah
Ve en tahbise anni ebsaraz zalemeti vel müridine biyes sue
Ve en tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehu ila hayri ma la yemlikühu ğayruk
Allahümme hazed düaü minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleyket tüklanü
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym
Ve sallellahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihit tayyibinet tahirine ecmeıyn
Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn.